Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

Ordonanță de urgență pentru

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

 

Luând în considerare obiectivul major din Programul de guvernare referitor la programul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, şi la asigurarea mecanismelor de finanțare a acestui Program,

Luând în considerare Raportul de monitorizare emis în urma sesiunii din data de 23 iunie 2021 prin care juriul internaţional de experți recomandă asigurarea de urgenţă a  modificării cadrului legal care priveşte măsurile organizatorice a asigurării fondurilor prin sprijin de la bugetul național, pentru buna desfăşurare a Programului „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”,

Având în vedere că OG nr. 51/1998 constituie cadrul legal general pentru finanțările nerambursabile de proiecte și acțiuni culturale în temeiul OUG nr. 42/2019, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,

Având în vedere că acțiunea Timișoara – Capitală Europeană a Culturii trebuie să fie susținută financiar în vederea pregătirii cadrului de finanţare a proiectelor și acțiunilor culturale, și, mai ales a investițiilor în obiectivele culturale care vor găzdui acțiunea CEaC în anul 2023 în municipiul Timişoara şi în județul Timiş,

 

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în necesitatea reglementării de urgenţă a măsurilor  necesare pentru buna desfasurare a Programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”,

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă

 

Art. I Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 296 din data de 13 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

“Art. 1

(1) Prezenta ordonanţă stabileşte şi reglementează cadrul general, principiile şi procedurile sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a programelor și a proiectelor culturale.

 

(2) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) autoritate finanţatoare – autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, instituţii publice care au ca obiect de activitate şi finanţarea de programe și proiecte culturale, Administraţia Fondului Cultural Naţional – instituţie publică cu personalitate juridică, care este organizată şi funcţionează în subordinea Ministerului Culturii;
 2. b) finanțare nerambursabilă – fonduri prevăzute distinct în bugetul autorității finanțatoare, acordate beneficiarului, în baza unui contract de finanțare, pentru acoperirea parțială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare implementării unui proiect cultural;
 3. c) finanțare nerambursabilă cu caracter multianual – fonduri prevăzute distinct în bugetul autorității finanțatoare, acordate beneficiarului, în baza unui contract de finanțare, pentru acoperirea parțială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare implementării unui proiect cultural, pe baza creditelor de angajament bugetate de autoritatea finanțatoare, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului finanțelor;
 4. d) program de finanțare – materializarea deciziei strategice a autorității finanțatoare, prin care aceasta stabilește obiective pe termen mediu și lung, care vor fi atinse prin acordarea de finanțări nerambursabile, precum și mecanisme de urmărire a atingerii obiectivelor respective, aprobat prin actul normativ al acesteia, denumit în continuare program;
 5. e) proiect cultural – complex de activități specifice domeniilor culturale, relaţionate pentru îndeplinirea unui scop cultural, realizate într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește durata unui an bugetar;
 6. f) proiect cultural multianual-proiect cultural realizat într-o perioadă de timp determinată, care depășește durata unui an bugetar;
 7. g) proiect cultural strategic – proiect care satisface nevoile de reprezentare națională sau internațională, după caz, ale României sau ale unei comunități, identificat ca atare prin ordin al ministrului culturii și care poate fi finanțat și prin act normativ cu caracter individual;
 8. h) program cultural prioritar – ansamblu complex de proiecte culturale ale autorității finanțatoare a căror realizare, însoţită de finanţarea corespunzătoare, este încredinţată, cu respectarea prevederilor legislației în materia ajutorului de stat, unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice şi valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanţatoare, care le conferă caracterul prioritar;
 9. i) solicitant – persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, înființată în condiţiile legii române ori ale țării de origine, după caz, care depune o cerere de finanțare nerambursabilă;
 10. j) beneficiar – solicitantul a cărui cerere de finanțare nerambursabilă a fost selectată în vederea finanțării, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe, care semnează contractul de finanțare și care devine responsabil cu implementarea proiectului cultural pentru care a solicitat finanțare;
 11. k) nevoie culturală de urgenţă – cerinţa de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunităţi;
 12. l) Registrul finanțărilor nerambursabile din domeniul culturii – baza de date centralizată la nivel național care cuprinde informații despre proiectele din domeniul cultural care au primit finanțare nerambursabilă, denumit în continuare Registrul;
 13. m) cerere de finanțare nerambursabilă – documentul prin intermediul căruia un solicitant descrie proiectul cultural pentru care se solicită finanțare nerambursabilă, în conformitate cu modelul standard pus la dispoziție de autoritatea finanțatoare;
 14. n) activitate neeconomică – activitate culturală care este accesibilă publicului larg în mod gratuit sau care nu este finanțată preponderent din contribuția financiară a utilizatorilor ori prin alte mijloace comerciale;
 15. o) sectoare culturale – acele domenii care produc și distribuie bunuri și servicii care, atunci când sunt create, sunt considerate ca având o caracteristică, utilizare sau scop specific care materializează sau transmite expresii culturale, independent de valoarea comercială pe care o pot avea;
 16. p) ghidul solicitantului – document care cuprinde informațiile necesare solicitantului pentru pregătirea, participarea la selecție și implementarea proiectului cultural.”

 

 

 

2 Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 11

Principiile care stau la baza sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a programelor și a proiectelor culturale:

 1. a) libera concurenţă – asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;
 2. b) transparenţa – publicarea pe website-ul propriu și în Registru, din oficiu, de către autoritatea finanțatoare a informațiilor privind: valoarea totală a fondurilor alocate pentru o sesiune de finanțare; condițiile de acordare a finanțării nerambursabile; criteriile de selecție a cererilor de finanțare; lista cererilor de finanțare pentru care s-a solicitat finanțare nerambursabilă, cu precizarea denumirii acestora, a denumirii solicitanților și a sumelor solicitate; lista cererilor de finanțare care au primit finanțare nerambursabilă, conținând denumirea acestora, denumirea solicitanților, valoarea finanțării nerambursabile acordate și rezumatele proiectelor;
 3. c) diversitatea culturală – tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor, reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau sectoare culturale şi promovarea diversităţii abordărilor artistice şi/sau culturale, precum şi a diversităţii bunurilor și serviciilor culturale;
 4. d) susţinerea debutului – încurajarea inițiativelor solicitanților care au fost înființați cu cel mult 2 ani înainte de data unei selecții de cereri de finanțare”.

 

 1. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 12

(1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia să prevadă distinct, în bugetul anual propriu, fondurile publice necesare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în condiţiile prezentei ordonanţe.

 

(2) În cadrul bugetului prevăzut la alin. (1), autoritatea finanţatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru finanţarea programelor culturale prioritare şi va constitui un fond pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, reprezentând un procent de până la 10%, dar nu mai puţin de 2%.

 

(3) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale din cadrul programelor culturale prioritare se acordă în baza criteriilor elaborate de fiecare autoritate finanţatoare în cadrul unor scheme de ajutor de stat/minimis, cu aplicarea corespunzătoare a principiilor prevăzute la Art. 11, lit. b) – d).

 

(4) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale din fondul prevăzut la alin. (2) și a proiectelor culturale strategice se acordă prin atribuire directă, cu aplicarea corespunzătoare a principiilor prevăzute la Art. 11, lit. b) – d).”

 

 1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 13

(1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă de autoritatea finanțatoare pentru întreaga perioadă de implementare a acestora și se asigură potrivit planificării din contractul de finanțare.

 

(2) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale multianuale se aprobă pentru întreaga perioadă de implementare a acestora și se asigură potrivit planificării din contractul de finanțare, cu aplicarea prevederilor legale privind acordarea finanțărilor nerambursabile cu caracter multianual.

 

(3) Aceeași cheltuială dintr-un proiect nu poate fi finanțată de două ori din bugetele aceleiași autorități finanțatoare sau din bugetele unor autorități finanțatoare diferite.

 

(4) În cazul în care o cheltuială este parțial finanțată din bugetul unei autorități finanțatoare, diferența poate fi cofinanțată din bugetul altor autorități finanțatoare, cu condiția înștiințării tuturor autorităților finanțatoare implicate.

 

(5) Prin programul de finanțare se stabilește valoarea maximă a unei finanțări nerambursabile.”

 

 1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 2

(1) Beneficiarul asigură o contribuție financiară proprie la finanțarea proiectului cultural, care constituie cofinanțare, în procentul stabilit de autoritatea finanțatoare, prin programul de finanțare.

 

(2) Cofinanțarea beneficiarului poate fi constituită din: venituri ce vor fi obținute din activități cu caracter economic implementate în cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare; contracte de sponsorizare, mecenat, donație sau altele asemenea; alte venituri proprii ale beneficiarului, din activități cu caracter economic, din cofinanțări acordate de alte autorități finanțatoare potrivit art. 13 alin. (3) și (4), după caz.

 

(3) Cofinanțarea beneficiarului poate fi și în natură, fără a depăși 50% din totalul acestei contribuții, putând fi formată din cheltuieli cu contracte de voluntariat, încheiate cu respectarea prevederilor legale în domeniu, fără a se depăși valoarea salariului minim pe economie pentru fiecare contract de voluntariat.

 

(4) Asigurarea cofinanțării trebuie dovedită până la finalizarea implementării proiectului.

 

(5) În cazul în care, la finalul proiectului, Beneficiarul nu dovedește asigurarea cofinanțării integrale, raportată la valoarea totală a plăților efectuate, Autoritatea finanțatoarea va recupera întreaga finanțare nerambursabilă acordată, contractul de finanțare constituind titlu executoriu.

 

(6) În cadrul aceleiași sesiuni de finanțare, autoritatea finanțatoare poate acorda unui solicitant un singur contract de finanțare nerambursabilă.

 

(7) Persoanele juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, în condiţiile prezentei ordonanţe, din partea oricărei autorităţi finanţatoare, cu excepţia celei în subordinea căreia funcţionează.

 

(8) Persoanele juridice de drept public, finanţate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, în condiţiile prezentei ordonanţe, din partea oricărei autorităţi finanţatoare.”

 

 1. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 21

(1) Acordarea de finanțări nerambursabile în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe se face pe bază de selecție competitivă de cereri de finanțare.

 

(2) Autorităţile finanţatoare sunt obligate să organizeze anual, în temeiul prezentei ordonanțe, cel puţin o sesiune de selecţie competitivă de cereri de finanțare, după aprobarea legii bugetare anuale.

 

(3) În corelare cu calendarul elaborării proiectului de buget, autorităţile vor pregăti sesiunea de finanțare pentru anul următor, astfel:

 1. a) efectuează demersuri pentru aplicarea dispozițiilor legale incidente în materia creditelor de angajament, în vederea acordării unor finanțări nerambursabile cu caracter multianual;
 2. b) elaborează și aprobă programe de finanțare;
 3. c) elaborează schemele de ajutor de stat/ de minimis, după caz;
 4. d) elaborează și aprobă Ghidurile solicitantului prevăzute de prezenta ordonanță pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru următorul an bugetar;
 5. e) pregătesc şi/sau organizează prima sesiune de selecție din următorul an bugetar.

 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), Administraţia Fondului Cultural Naţional organizează anual minimum două sesiuni de selecţie.”

 

 1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 4

(1) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanţe se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli directe eligibile:

 1. a) cheltuielile materiale directe, precum cheltuieli cu materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar;
 2. b) cheltuieli cu servicii executate de terți, precum cheltuieli cu închirieri de echipamente, cheltuieli cu studii și cercetări, cheltuieli cu pregătirea personalului, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri și personal, cheltuieli pentru consultanţă de specialitate, cheltuieli pentru realizare de tipărituri, cheltuieli pentru organizare de evenimente;
 3. c) cheltuieli cu personalul;
 4. d) cheltuieli pentru cazarea, masa, transportul intern şi internaţional al personalului, participanţilor, invitaților sau beneficiarilor proiectului ca sume forfetare al căror cuantum se aprobă prin programul de finanțare;
 5. e) cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate;
 6. f) cheltuieli cu premii;
 7. g) cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, în procent de cel mult 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

 

(2) În cazul în care mijloace fixe achiziționate nu sunt utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, se va acoperi doar amortizarea acestora pentru perioada de implementare a proiectului, fără a se depăși 25% din totalul finanțării nermabursabile acordate.

 

(3) Cel mult 5% din totalul finanțării nerambursabile se poate acorda ca sumă forfetară, fără a fi necesară prezentarea de documente justificative, pentru cheltuieli indirecte eligibile cum sunt: chirii pentru spațiile în care se desfășoară activitățile culturale, consumabile asociate cu managementul proiectului,  costuri pentru comunicații telefonice sau internet, cheltuieli cu energia electrică.

 

(4) Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

 

(5) Finanțarea nerambursabilă acordată pentru realizarea unei activități cu caracter neeconomic, astfel cum este definită la art. 1 alin. (1) lit. n), nu intră sub incidența normelor privind ajutorul de stat.

 

(6) Obligația verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (5) revine autorității finanțatoare.

 

(7) Pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea realizării de activități economice, autoritățile finanțatoare trebuie să elaboreze scheme de ajutor de stat/minimis.”

 

 1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 6

(1) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte de finanțare încheiate între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.

 

(2) Finanţările nerambursabile se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul autorităţii finanţatoare în contul beneficiarului, pe bază cererii de plată emise de acesta pentru fiecare tranşă.

 

(3) Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se stabilesc în contractul de finanțare, în funcţie de etapele de realizare ale proiectului cultural astfel:

 1. a) prima tranşă se acordă la semnarea contractului de finanţare;
 2. b) următoarele tranşe se acordă după verificarea progresului activităților, în baza raportului tehnic depus de beneficiar și după verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar din tranșa anterioară, în baza raportului financiar și a documentelor justificative prezentate de acesta.

 

(4) Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanţării nreambursabile.

 

(5) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă se încadrează în categoriile de la art. 4 alin. (1), (2) și (3) și întrunesc cumulativ următoarele cerințe:

 1. a) sunt efectuate în perioada de implementare a proiectului;
 2. b) sunt rezonabile și necesare realizării proiectului;
 3. c) respectă prevederile legislației naționale și a Uniunii Europene;
 4. d) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului

 

(6) În cazul finanţării nerambursabile cu caracter multianual, se acordă cel puțin o tranșă pe an.”

 

 1. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 61

În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului cultural, beneficiarul este obligat să transmită autorităţii finanţatoare raportul tehnic final, raportul financiar și documentele justificative pentru ultima tranşă.”

 

 1. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 62

(1) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de finanţare atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii.

 

(2) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a rapoartelor tehnice, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1),(2) și (3).

 

(3) În cazul finanțării considerate ajutor de stat sau de minimis, recuperarea se va face cu respectarea procedurii prevăzute de OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, iar dobânda se va calcula conform Regulamentului (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”

 

 1. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 63

Modul de utilizare a sumelor acordate din finanţarea nerambursabilă este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum și al celor cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal sau cu atribuții de audit și control în domeniul ajutorului de stat, după caz, în conformitate cu prevederile legale.”

 

 1. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 9

(1) Sesiunea de selecţie a cererilor de finanțare se desfăşoară în următoarele etape:

 1. a) publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie și a ghidului solicitantului;
 2. b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie;
 3. c) selecţia cererilor de finanțare;
 4. d) comunicarea publică a rezultatului selecţiei;
 5. e) soluţionarea contestaţiilor;
 6. f) comunicarea publică a rezultatului selecției, după soluționarea contestațiilor.

 

(2) În conformitate cu principiul transparenței, toate informațiile publice aferente etapelor de la alin. (1) se afișează pe site-ul autorității finanțatoare și se introduc în aceeași zi și în Registru.”

 

 1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 10

(1) Anunţul public privind sesiunile de selecţie și Ghidul solicitantului sunt publicate pe site-ul autorităţii finanţatoare, precum şi în Registru, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea cererilor de finanțare.

 

(2) În situaţii motivate,  în care respectarea termenului prevăzut la alin (1) este de natură a prejudicia interesul public, autoritatea finanțatoare poate proceda, înainte de lansarea apelului, la reducerea numărului de zile, cu cel mult jumătate.

 

(3) Motivele se aduc la cunoștință publică prin grija autorității, în condițiile prevăzute la alin. (1).”

 

 1. Alineatele (1) și (4) ale articolului 11, se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art. 11

(1) Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să fie persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, respectiv persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale;
 2. b) să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
 3. c) să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare;
 4. d) să nu fie el însuși autoritate finanțatoare, astfel cum este aceasta definită la art. 1 alin. (2) lit. a).

 

(…)

 

(4) În cazul solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice străine, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la selecţie, potrivit legii naționale a statului a cărui cetățenie o are sau o alege, în cazul deținerii mai multor cetățenii, persoana fizică sau, dupa caz, potrivit legii statului a carui naționalitate o are persoana juridică.”

 

 1. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 12

(1) Selecţia cererilor de finanțare se realizează de către comisii constituite la nivelul autorităţii finanţatoare.

 

(2) Comisiile de selecţie sunt alcătuite din:

 1. a) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare;
 2. b) specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani de practică sau, după caz, cel puţin 2 ani în management de proiect şi/sau evaluare de cereri de finanţare, în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanţare.

 

(3) În vederea identificării potențialilor membri ai comisiilor de selecție, autoritatea finanțatoare comunică public un anunț de recrutare a persoanelor care să participe în comisiile de selecție.

 

(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) cuprinde cerințele pe care trebuie să le îndeplinească membrii comisiilor de selecție și se aduce la cunoștință publică cel mai târziu o dată cu publicarea anunțului despre sesiunea de finanțare.

 

(5) După primirea candidaturilor depuse de persoanele prevăzute la alin. (3), autoritatea finanțatoare comunică tuturor candidaților dacă îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (2) și (4).

 

(6) Membrii comisiei de selecţie sunt numiţi prin act administrativ emis de către autoritatea finanţatoare, din rândul persoanelor prevăzute la alin. (5).

 

(7) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de selecţie a cererilor de finanțare.

 

(8) Desemnarea membrilor comisiilor de contestații se face din rândul persoanelor prevăzute la alin. (5) și care nu au făcut parte din comisiile de selecție.”

 

 1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 13

(1) Selecţia se realizează în baza clasamentului punctajelor finale rezultate în urma evaluării cererilor de finanțare de către comisie

 

(2) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei.

 

(3) Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru cererile de finanțare selectate în baza clasamentului final, în limita bugetului alocat.

 

(4) Autoritatea finanțatoare poate diminua valoarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul sesiunilor de selecție a cererilor de finanțare doar în următoarele situații:

 1. a) atunci când în bugetul proiectului sunt identificate cheltuieli neeligibile;
 2. b) atunci când valoare solicitată este mai mare decât valoarea maximă stabilită în condițiile prevăzute la art. 13 (5);
 3. c) atunci când proiectul se situează pe ultimul loc din clasamentul final, în vederea încadrării în valoarea maximă a bugetului alocat.”

 

 1. Alineatul (2) al articolului 14, se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.”

 

 1. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 16

(1) Organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor de selecţie şi a celor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi conţinutul anunţului public și al Ghidului solicitantului prevăzut la art. 10 se stabilesc prin act administrativ al conducătorului autorităţii finanţatoare

 

(2) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum si membrii secretariatului tehnic, primesc o indemnizaţie al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative prevăzute la alin. (1).”

 

 1. Alineatul (1) al articolului 17, se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de către autoritățile finanțatoare, solicitanți sau beneficiari se face în scris.”

 

 1. La articolul 17, alin. (3), lit. b), se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) scrisoare în format fizic;”

 

 1. Alineatul (4) al articolului 17 se abrogă.

 

 1. Alineatul (4) al articolului 18, se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Sediul Administraţiei este în municipiul Bucureşti, Str. Barbu Delavrancea, nr. 57, sector 1.”

 

 1. Alineatele (2), (3) și (5) ale articolului 20, se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul Administraţiei are următoarele atribuţii principale:

 1. a) aprobă prioritățile de finanţare ale Fondului Cultural Naţional;
 2. b) desemnează membrii comisiilor de selecţie a cererilor de finanțare și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 3. c) aprobă Ghidurile solicitantului.

 

(3) Membrii consiliului sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii, şi sunt remuneraţi pentru activitatea depusă, în condiţiile legii.

 

(…)

 

(5) Membrilor consiliului li se pot deconta cheltuielile de cazare şi transport sub formă de sume forfetare în valoare maximă stabilită de autoritatea finanțatoare.”

 

 1. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 21

(1) Fondul Cultural Național este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor culturale, ale cărui venituri proprii provin din următoarele surse:

 1. a) o cotă de 5% din încasările operatorilor economici care realizează, în vederea comercializării, reproduceri, copii sau mulaje realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;
 2. b) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile, clasate, susceptibile de a fi clasate sau a bunurilor culturale comune, după caz;
 3. c) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din intermedierea vânzării imobilelor monumente istorice;
 4. d) o cotă de 20% din încasările obţinute din difuzarea, vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;
 5. e) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor şi imaginilor autocolante, altele decât cele prevăzute la lit. a);
 6. f) o cotă de 0,5% din cifra de afaceri realizată de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv pentru activitățile organizate în mediul online;
 7. g) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care organizează târguri și expoziții pentru care se percepe taxă de vizitare, cu excepţia muzeelor și galeriilor de artă;
 8. h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;
 9. i) o cotă de 2% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau pe domeniul public aflat în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, dupa caz;
 10. j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri, parcuri de distracţii și alte activități recreative și distractive;
 11. k) o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;
 12. l) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;
 13. m) cota prevăzută la art. 12 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006;
 14. n) cota prevăzută la art. 26 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006;
 15. o) o cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;
 16. p) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale;
 17. q) donaţii, legate sau alte liberalităţi;
 18. r) sponsorizări;
 19. s) dobânda aferentă disponibilităţilor aflate în bugetul Fondului Cultural Naţional;
 20. t) alte venituri dobândite în condiţiile legii;
 21. u) o cotă de 2% din încasările Companiei Naţionale Loteria Română – S.A.”

 

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a) – l) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activităţile respective, din care s-a dedus T.V.A. aferentă, şi se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.

 

(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii şi vor fi folosite pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.

 

(4) Din veniturile prevăzute la alin. (1), Administrația poate utiliza, în baza bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat și monitorizat anual de către ordonatorul principal de credite, un cuantum de cel mult 1% pentru cheltuieli proprii generate de administrarea Fondului, acordarea și monitorizarea finanțărilor nerambursabile.”

 

 1. Alineatul (4) al articolului 22, se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Declaraţia lunară privind obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional şi ordinul de plată al contribuţiei vor conţine la explicaţii şi codul obligaţiei de plată, cod ce va fi utilizat şi de administraţiile fiscale pentru fişa plătitorului.”

 

 1. După alineatul (4) al articolului 22, se introduce un alineat nou, alineatul (5) cu următorul cuprins:

” (5) În cazul în care activitatea unui operator economic intră sub incidența mai multor litere ale art. 21, operatorul economic în cauză va plăti cota cea mai mare.”

 

 1. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 23

(1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) atrage perceperea dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative privind taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat.

 

(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural Naţional.”

 

 1. Alineatul (2) al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite în prezenta secţiune, precum şi constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 24 se efectuează de către reprezentanţii organelor cu atribuţii în domeniul controlului fiscal, la solicitarea Administraţiei şi/sau a serviciilor publice deconcentrate ale ministerului culturii, după caz.”

 

 1. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 26

Finanţările nerambursabile se acordă de către Administraţie pe bază de selecție competitivă de cereri de finanțare și în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe.”

 

 1. Articolul 27 se abrogă.

 

 1. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 28

(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2), comisiile de selecţie şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite la nivelul Administraţiei sunt alcătuite din experți independenți cu o experienţă de minimum 3 ani de practică sau, după caz, cel puţin 2 ani în management de proiect şi/sau evaluare de cereri de finanţare, în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanţare.

 

(2) Procedura de selecţie a proiectelor culturale şi de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin Ghidurile solicitantului, aprobate de Consiliu.

 

(3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor primesc într-o sesiune de evaluare o indemnizaţie, plătibilă din bugetul Fondului Cultural Naţional,  al cărei cuantum, se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii.”

 1. Articolul 291 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 291

Dispoziţiile art. 4 alin. (1), (2) și (3) sunt aplicabile şi în cazul:

 1. a) proiectelor culturale proprii ale autorităţilor finanţatoare desfășurate în ţară şi străinătate;
 2. b) proiectelor culturale desfăşurate de instituţii publice din subordinea autorităţilor finanţatoare, în ţară şi străinătate, finanţate din subvenţii de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;
 3. c) programelor și proiectelor pentru care se acordă finanţări nerambursabile în conformitate cu dispoziţiile art. 12 (3) şi (4).”
 4. Articolele 292 și 293 se abrogă.

 

 1. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 30

Autoritatea finanțatoare poate decide crearea unor programe de finanțare dedicate solicitanților persoane fizice, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor din prezenta ordonanță.”

 1. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 31

Dispoziţiile din actele normative referitoare la stabilirea acţiunilor şi a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor şi a limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe.“

 1. După articolul 32 se introduce un nou articol, art. 33 care va avea următorul cuprins:

“Art. 33

Registrul Național al Finanțărilor Nerambursabile din Domeniul Culturii este înființat și administrat în format electronic de Ministerul Culturii, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.”

 

Art. II Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 296 din data de 13 august 1998, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

PRIM – MINISTRU,

NICOLAE – IONEL CIUCĂ

Posted in: